Riscki

De verzekering BA-school, geen overbodige luxe


De BA-school dekt de buitencontractuele aansprakelijkheid (BA) van de verzekerde personen die 'in het schoolleven' schade berokkenen aan derden.

Polisvergelijking toont aan dat er weinig verschillen bestaan wat betreft de personen van wie aansprakelijkheid door de BA-school wordt gedekt. De lijst van verzekerde personen is uitgebreid.

De leerlingen ingeschreven in de eigen onderwijsinstelling, zijn verzekerd voor hun persoonlijke aansprakelijkheid wanneer zij een schadegeval veroorzaken binnen het schoolleven.

Belangrijk! Indien de onderwijsinstelling ook wil voorzien in dekking voor andere kinderen, bijvoorbeeld van een bezoekende school uit het buitenland, kan zij hiervoor binnen het kader van de eigen BA-school een dagverzekering sluiten.

De ouders van de leerlingen zijn ook verzekerd in de schoolpolis, maar dan enkel voor hun aansprakelijkheid voor de onrechtmatige daad van hun kind.

Voor ouders en leerlingen valt het 'schoolleven' samen met het 'privéleven'. De verzekering BA-privéleven (ook gekend als de familiale verzekering) verzekert hun aansprakelijkheid die optreedt zowel in het school- als in het privéleven.

De aansprakelijkheid van de leerkracht is verplicht verzekerd in de BA-school, ongeacht of het gaat om de persoonlijke aansprakelijkheid of de aansprakelijkheid van de leerkracht voor de onrechtmatige daden van de leerlingen die onder hun toezicht staan.

Een leerkracht die onderwijsactiviteiten op privé-initiatief organiseert, die dus buiten het schoolleven en de waarborg van de schoolpolis vallen, kan deze activiteiten verzekeren via een BA-leerkracht.

De BA-school dekt de buitencontractuele aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling, van de inrichtende macht en hun organen en dit voor de aansprakelijkheid:

 • voor eigen fout
 • als werkgever/aansteller
 • als vrijwilligersorganisatie
 • als bewaarder van een gebrekkige zaak.

De officiële raden van een onderwijsinstelling, zoals de schoolraad en de ouderraad, zijn doorgaans ook gedekt in de BA-school. Voor de verzekering van de niet-officiële raden, zoals een oudervereniging, moet de polis worden nagekeken. Soms kan de schoolverzekering voor deze raden worden uitgebreid  ofwel kan een aparte aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

Het personeel andere dan de leerkrachten is ook verzekerd voor haar buitencontractuele aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van haar dienst in het schoolleven.

De aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling als vrijwilligersorganisatie voor de fouten van haar vrijwilligers is gedekt in de meeste schoolpolissen. Het gaat trouwens om een verplichte verzekering. Vrijwilligerswerk valt ook onder de dekking van de BA-privéleven van de vrijwilliger.

Welke schade wordt vergoed door de BA-school?


Het uitgangspunt van de BA-school is dat de benadeelde van een onrechtmatige daad die voorviel binnen het schoolleven, volledig schadeloos gesteld wordt binnen de grenzen van de polisvoorwaarden.

Zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade worden vergoed, alsook de immateriële schade die hieruit volgt.

Voorbeelden: medische kosten voor de verzorging van letsels, bepaalde verblijfskosten in het ziekenhuis, geleden pijn, blijvende invaliditeit, esthetische schade, kosten voor een tandprothese, kapotte bril, beschadigde fiets,  ...

De maximaal verzekerde bedragen zijn eerder hoog te noemen (vb. 12.500.000 euro voor de vergoeding van lichamelijke schade). Deze bedragen gelden per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers.

Voor de schoolverzekering is het zo dat niet alleen 'buitenstaanders' (vb. buren, bezoekers, ...) maar ook bijna alle verzekerden ten opzichte van elkaar als 'derde' worden beschouwd. Dit wil zeggen dat wanneer een verzekerde schade berokkent aan een andere verzekerde, de BA-school in principe tussenkomt.

Voorbeeld: Een leerling raakte de bril van een medeleerling toen hij onvoorzichtig zwaaide met zijn boekentas in de richting van het aangezicht. Hij wordt aansprakelijk gesteld voor de gebroken bril. De BA-school kan voor dit schadegeval worden aangesproken.
Belangrijke uitzondering! De onderwijsinstelling en de inrichtende macht zelf kunnen geen vordering tot schadeloosstelling instellen tegen de eigen BA-school.

Bij discussie over de aansprakelijkheid of over de te vergoeden schade, neemt de aansprakelijkheidsverzekeraar het op voor zijn verzekerde. Dit betekent o.m. dat de BA-school de kosten van de burgerrechtelijke verdediging, de honoraria en kosten van advocaten en deskundigen betaalt.


Voor bepaalde aansprakelijkheidsrisico's is de onderwijsinstelling verplicht een BA-verzekering te sluiten.


 • Inrichtende machten moeten "voor hun personeelsleden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand afsluiten met als doel hun personeelsleden in het kader van de uitoefening van hun functie te verzekeren voor het geval dat hun burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt of zij gevat worden door een juridische procedure".
 • Wanneer de onderwijsinstelling een beroep doet op vrijwilligers is zij als vrijwilligersorganisatie bij wet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de aansprakelijkheid die de onderwijsinstelling kan oplopen voor de schade veroorzaakt door de vrijwilligers tijdens de uitoefening van hun vrijwilligersactiviteit.
 • De verzekering 'Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing' is een verzekering die bij wet verplicht moet worden afgesloten voor bepaalde instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek, waaronder de inrichtingen voor onderwijs. Deze verzekering dekt de lichamelijke en stoffelijke schade die derden zouden lijden ingevolge brand en ontploffing in de onderwijsinrichting.
 • Indien de onderwijsinstelling eigenaar is van een motorrijtuig, moet zij de verzekeringsplicht vervullen door het afsluiten van een BA-motorrijtuigenverzekering. Deze aansprakelijkheid wordt dus niet via de BA-school gedekt.

Wat is niet verzekerd door de BA-school?


De contractuele aansprakelijkheid die de onderwijsinstelling kan oplopen, wordt in principe niet verzekerd. Zo dekt de BA-school in principe niet de schade die door een verzekerde wordt toegebracht aan goederen van derden die aan hem/haar tijdelijk werden toevertrouwd, geleend, verhuurd of die hen werden overhandigd voor gebruik, bewaking, bewaring, herstelling of vervoer.

Soms wordt een beperkte waarborg 'toevertrouwde goederen' aangeboden om dit risico toch tot een beperkt bedrag en in bepaalde omstandigheden te dekken.

In de BA-school worden bepaalde situaties van de dekking uitgesloten. Dit betekent dat bepaalde schadegevallen die zich in het schoolleven voordoen en waarvoor één of meer verzekerden aansprakelijk kunnen worden gesteld, toch niet verzekerd zijn.

De uitsluitingen worden in de algemene polisvoorwaarden opgesomd en omschreven. Hierna volgen enkele voorbeelden.

 • Wanneer een verzekerde van 16 jaar of ouder op het moment van de feiten, aansprakelijk wordt gesteld voor een schadegeval dat veroorzaakt is door zijn/haar opzet, dan is die aansprakelijkheid niet verzekerd door de BA-school.
 • Dit is evenmin het geval wanneer deze verzekerde (16 of ouder) aansprakelijk is voor een schadegeval veroorzaakt door een omschreven geval van zware fout. In de verzekeringspolis moet de verzekeraar uitdrukkelijk en beperkend omschrijven welke fouten hij precies als 'zwaar' beschouwt. Dit kan dus verschillen per verzekeraar.
Voorbeeld: Schadegevallen veroorzaakt in een staat van dronkenschap of onder invloed van andere verdovende middelen zoals drugs of pijnstillers, worden in alle polissen opgenomen als gevallen van uitgesloten 'zware fout'.

 • Schade die verband houdt met asbest of die te wijten is aan oprichtings-, verbouwings- of afbraakwerken van gebouwen of bouwwerken wordt ook vaak van dekking uitgesloten.