Riscki

Sensibiliseren van het team


Het is belangrijk dat het schoolteam van in het begin op de hoogte is van wat er precies zal gebeuren omtrent risicocompetentie op school. De leraren moeten overtuigd zijn van het principe dat de school ruimte moet creëren waarin de kinderen op eigen tempo actief persoonlijke grenzen kunnen aftasten en risico kunnen nemen. Daarnaast dienen ze zelf ook een positieve attitude te hebben tegenover veiligheid en dit thema als een onderdeel zien van hun opdracht in de klas (bv. actieve, uitdagende werkvormen) en op school (bv. houding tijdens toezicht).

Het schoolteam informeren  is in principe één van de eerste stappen die je doorloopt bij de uitbouw van een thema in het gezondheidsbeleid op school. De personeelsvergadering is bijvoorbeeld een geschikt moment om het schoolteam te informeren.
                                                                                             
 • Leg het project voldoende uit, eventueel aan de hand van een infosessie. Belicht het thema en de werking vanuit verschillende hoeken: visie van de school; implementatie van avontuurlijk spelen in de klas- en schoolwerking; eventuele aanpassingen van infrastructuur, beschikbare materialen of organisatie van de school; aspecten van toezicht, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Mogelijke Inhouden van agendapunt of infosessie:


 • Wat is risicocompetentie? Hoe bereiken we dit? Waarom is het trainen van risicocompetentie van belang?
 • Leg voldoende uit wat avontuurlijke activiteiten zijn en plaats dit binnen het concept van ‘aanvaardbaar risico’.
 • Maak duidelijk dat het project eenvoudig te integreren is in de reguliere werking in het kleuter- en lager onderwijs, zowel binnen de leerdoelen in de klas (bv. link met belangstellingspunten en programma’s leergebieden) als in de  schoolwerking (bv. organisatie van toezicht en pauzemomenten).
 • Geef info omtrent de begeleiding van risicogedrag van de kinderen.
 • Geef informatie omtrent het detecteren van risicoperceptie (LINK met onderzoeksrapport) bij kinderen                                                                                                                                                       
 • Zorg voor voldoende transparantie wat aansprakelijkheid en verzekeringen betreft, zodat leraren hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden kennen.
 • Wijs op de mogelijkheden tot samenwerken met de preventieadviseur.

Diepgaande informatie hierover is te vinden in het onderzoeksrapport van het project (eindrapport).

Aandachtspunten:


 • Zorg dat er voldoende tijd is om de werking over risicocompetentie te bespreken en dat het niet als het zoveelste variapunt wordt behandeld. Breng het item eventueel aan bod tijdens een pedagogische studiedag.
 • Weerstand na de infosessie is geen reden om niet te starten met de uitbouw van het beleid, maar is eigen aan een veranderingsproces. Luister naar de kritiek en probeer er positief mee om te gaan.

Houd hierbij voldoende rekening met de persoonlijke invulling van ‘aanvaardbaar risico’ door de leraren: wanneer is een risico voor een leraar al dan niet aanvaardbaar?

 • Peil achteraf voldoende naar de reacties van het schoolteam op de uiteenzetting. Deze eerste reacties kunnen meegenomen worden in het verdere proces.
 • Ga na in hoeverre er nood is aan meer informatie of vorming.

Reflectievragen:


 • Via welke kanalen communiceren we naar het schoolteam? Hebben we alle teamleden hiermee voldoende bereikt?
 • Is onze communicatie duidelijk voor leden van het schoolteam? Kennen de teamleden de visie van de school hieromtrent? Weten de teamleden welke werking we willen opzetten? Hebben ze voldoende zicht op hun eigen rol hierin?
 • Heeft het schoolteam voldoende inspraak in de werking rond risicocompetentie?
 • Worden leraren en andere personeelsleden voldoende betrokken bij de uitwerking van acties rond risicocompetentie?
 • Geven we personeelsleden (voldoende) ruimte om zelf initiatief te nemen in de uitbouw van een schoolwerking over risicocompetentie?
 • Is het schoolteam tevreden over de voorstellen en invulling van de klas- en schoolwerking over risicocompetentie, bv. over het gebruik van avontuurlijke activiteiten?