Riscki

Preventieadviseur en leerkrachten

De interne preventieadviseur (IP) is een interne co√∂rdinator aangaande 7 welzijnsdomeinen. De IP zorgt dus voor welzijn op school. 

Maar de preventieadviseur kan het niet alleen! De IP heeft nood aan een alert en ondersteunend gedrag van het schoolteam en de leerlingen. Zonder deze attitude kan een school nooit tot een veilige plek uitgroeien.

Vormt dit geen spanningsveld met de educatieve opdracht van de leraren?
De IP legt overwegend de nadruk op de veiligheid terwijl een leraar meer belang hecht aan de ontwikkeling van het kind. Belangrijk is dat beide partijen tot een afstemming komen waarin deze twee opdrachten verzoend worden.

Een probleem bij het uitwerken van een goed gedragen visie tussen de preventieadviseur en de school (leerkrachten en beleid) is een onduidelijk wettelijk kader. De preventieadviseur is aangesteld om de veiligheid van het personeel te garanderen. Dit is op federaal niveau wettelijk voorgeschreven. De preventieadviseur is in principe niet verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen. Doorgaans zullen scholen wel advies vragen als het gaat over een veilige leeromgeving omwille van zijn algemene achtergrondkennis.

Anderzijds moet de inspectie van onderwijs via doorlichtingen toezien op de veilige speelleeromgeving van de kinderen. Deze bevoegdheid valt onder de opdrachten die de Vlaamse Gemeenschap geeft, maar een duidelijk wettelijk kader ontbreekt hier.

Als we aandacht willen besteden aan risicompetentie bij jonge kinderen moeten de verschillende bevoegdheden duidelijk uitgeklaard worden in het belang van de kinderen en hun leraar. De overheid moet bijgevolg dringend werk maken van een voor alle partijen transparant wettelijk kader dat ook de educatieve taak van leraars meeneemt in de regelgeving.

Om een kwalitatief en vooral door alle actoren binnen de school gedragen afstemming tussen veiligheids- en gezondheidsbeleid te verwezenlijken is het belangrijk om in de school een platform te hebben waarin risicocompetentie aan bod komt. Dit kan gebeuren in een werkgroep veiligheid, maar het kan evengoed worden opgenomen door een werkgroep gezondheid, kwaliteit, Het is belangrijk dat in dit platform de verschillende geledingen van de school vertegenwoordigd zijn (bv. niet enkel directie en preventie-adviseur, maar ook leraren), zodat de uitwerking van een veiligheids-/gezondheidsbeleid in al zijn facetten kan uitgewerkt worden.              
                                     

De didactische fiches van het riscki-onderzoek kunnen een uitgangspunt zijn voor overleg tussen de interne preventieadviseur en de leerkrachten. In bijlage vindt u de volledige bundel van didactische fiches met veiligheids- en ehbotips. In de verkorte versies van de activiteiten vindt u ook veiligheidsinstructiekaarten voor het gebruik van gevaarlijke voorwerpen die de leerkrachten kunnen ondersteunen in het veilig aanbieden van de activiteiten. Een voorbeeld hiervan vindt u in bijlage.