Riscki

Burgerlijke aansprakelijkheid


In een schoolomgeving kan men worden geconfronteerd met strafrechtelijke aansprakelijkheid en burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

De strafrechtelijke aansprakelijkheid gaat over inbreuken op de strafwet. Het plegen van een misdrijf, bijvoorbeeld onopzettelijke slagen en verwondingen, kan leiden tot een veroordeling tot een geldboete, een gevangenisstraf of beide. De gevolgen van strafrechtelijke aansprakelijkheid zijn niet verzekerbaar.

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) gaat over de relatie tussen burgers onder elkaar. Wanneer iemand een contract niet of niet correct naleeft, kan de benadeelde contractspartij de foutieve partij contractueel aansprakelijk stellen. De gevolgen van contractuele aansprakelijkheid worden vaak niet of slechts in beperkte mate verzekerd. Men kan ook buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld. Dit gebeurt wanneer men een regel heeft overtreden of zich onzorgvuldig heeft gedragen en daardoor schade berokkent aan iemand anders. De verzekeringen BA-school en BA-privĂ©leven verzekeren deze aansprakelijkheid.

Iemand is aansprakelijk wanneer de schadelijder de fout van de aangesprokene bewijst. De benadeelde moet ook aantonen welke schade hij leed en dat de schade door de fout werd veroorzaakt.

Het bewijs van een 'fout' vereist het aantonen van:
  • een onrechtmatige daad (overtreden wettelijke regel of niet naleven algemene zorgvuldigheidsnorm)
  • schuldbekwaamheid van de dader.

Wanneer een dader schuldonbekwaam wordt geacht, kan hij niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij kleuters. Wanneer zij een onrechtmatige daad stelden, zijn hun ouders en hun leerkracht eventueel wel aansprakelijk.