Riscki

De schoolpolis: wat, wie, wanneer?


De schoolpolis is het verzekeringscontract voor de onderwijsinstelling. Deze polis is samengesteld uit een aantal verzekeringen die op elkaar zijn afgestemd. Het verzekeringspakket bevat meestal de:

  • aansprakelijkheidsverzekering (= BA-school)
  • ongevallenverzekering
  • rechtsbijstandverzekering.
De onderwijsinstelling (= verzekeringnemer) sluit het verzekeringscontract met een verzekeraar en betaalt de premie.

De verzekerden zijn de personen op wie de verzekering eigenlijk betrekking heeft. In de BA-school zijn de verzekerden de personen van wie de aansprakelijkheid gedekt wordt, zoals de onderwijsinstelling, de leerkrachten en de leerlingen. In de ongevallenverzekering van de schoolpolis zijn de verzekerde personen de leerlingen.

De verzekeringstussenpersoon, een verzekeringsmakelaar of -agent, is de contactpersoon tussen de onderwijsinstelling-verzekeringnemer en de verzekeraar. Hij staat de onderwijsinstelling bij wanneer de polis gesloten of gewijzigd moet worden en helpt bij de afhandeling van schadegevallen.

De BA-school en de ongevallenverzekering van de schoolpolis dekken schadegevallen die zich voordoen binnen het schoolleven. Hiermee worden alle schoolse en naschoolse activiteiten bedoeld die plaatsvinden binnen en buiten de schoolmuren en -uren. De leerlingen, het personeel, de vrijwilligers bevinden zich 'in het schoolleven' zolang zij onder toezcht staan of moesten staan van de directie.

Belangrijk! Activiteiten die uitsluitend van het privé-initiatief van leerlingen of personeelsleden uitgaan, vallen niet onder schoolleven en dus niet onder de waarborg van de schoolpolis. De risico's die met deze activiteiten gepaard gaan, kunnen naar gelang het soort risico verzekerd worden via, bijvoorbeeld:
  • een BA-leerkracht
  • een BA-privéleven en privé-ongevallenverzekering
  • een polis verenigingsleven met waarborg voor het aansprakelijkheids- en/of ongevallenrisico
  • een evenementenverzekering
  • ....

Ongevallen op de schoolweg worden in principe verzekerd in de ongevallenverzekering van de schoolpolis. De schoolweg is het 'normaal traject' van en naar de plaats waar de schoolactiviteit doorgaat. Dit hoeft niet per se het schoolgebouw te zijn. Ook een sportzaal, zwembad of andere locatie kan een plaats zijn waar de schoolactiviteit doorgaat.

De aansprakelijkheid voor ongevallen op de schoolweg wordt vaak niet verzekerd in de  BA-school. Andere verzekeringen kunnen dit risico opvangen, zoals de BA-privéleven of de BA-motorrijtuigenverzekering.

Belangrijk! Wanneer een leerling te voet, met de fiets, of als passagier van een motorrijtuig op weg van of naar school een verkeersongeval krijgt waarbij een motorrijtuig betrokken is, is hij/zij een zwakke weggebruiker. Deze heeft recht op vergoeding van alle lichamelijke en kledijschade vanwege de autoverzekeraar van het betrokken motorrijtuig. Deze regel geldt zelfs wanneer niet de bestuurder, maar de zwakke weggebruiker voor het ongeval aansprakelijk blijkt te zijn. Een vergoeding op basis van deze 'zwakke weggebruiker'-regeling is vollediger dan de vergoeding die bekomen kan worden op basis van de ongevallenverzekering van de school.