Riscki

Schaderegeling bij ongevallen met een leerling als slachtoffer


Wanneer een leerling het slachtoffer wordt van een ongeval op school of op de weg naar of van school, kunnen naargelang van de situatie diverse verzekeringspolissen betrokken worden bij de schaderegeling.

Belang van een aansprakelijkheidsregeling


De ongevallenverzekering van de schoolpolis komt meestal tussen wanneer een leerling lichamelijk letsel oploopt tijdens het schoolleven of op de schoolweg. Vooral de waarborg 'medische kosten' wordt vaak aangesproken om de uitgaven die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald, te recupereren. Bij blijvende invaliditeit voorziet de ongevallenverzekering een forfaitaire vergoeding in functie van de toegekende invaliditeit. Deze eenmalige uitkering komt van pas om andere uitgaven dan de gedekte medische kosten ten laste te nemen, maar biedt geen levenslange financiële ondersteuning. Vaak wordt het schadedossier immers afgesloten bij de consolidatie van de letsels of na verloop van een vaste termijn. De ongevallenverzekering vergoedt geen stoffelijke schade.

Indien iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeval, kan het slachtoffer zijn werkelijk geleden schade verhalen op de aansprakelijke. Deze kan op zijn beurt zijn aansprakelijkheidsverzekeraar aanspreken, bijvoorbeeld:

  • de BA-motorrijtuigenverzekering bij een schoolwegongeval
  • de BA-privéleven of BA-school wanneer een andere leerling buitencontractueel aansprakelijk is voor het ongeval
  • de BA-school wanneer de onderwijsinstelling buitencontractueel aansprakelijk is voor het ongeval
  • de BA-uitbating wanneer een onderneming buitencontractueel aansprakelijk is voor het ongeval.

In tegenstelling tot de ongevallenverzekering van de school, zal de aansprakelijkheidsverzekering alle schade van het slachtoffer vergoeden, zoals bijvoorbeeld een volledige tegemoetkoming voor de schade ten gevolge van een blijvende invaliditeit, vergoeding van de stoffelijke schade, vergoeding van moreel leed, compensatie voor de opgelopen arbeidsongeschiktheid.

Het moet uiteraard gaan over een gedekt schadegeval. De maximum verzekerde bedragen liggen vrij hoog.

De rechtsbijstandverzekering van de leerling die schade leed, kan ingeroepen worden om de schadevergoeding bij de aansprakelijke te recupereren. De rechtsbijstandverzekeraar probeert dit eerst in der minne te bereiken maar zal indien nodig de kosten ten laste nemen van een gerechtelijke procedure.

Wat mag de benadeelde verwachten van de rechtsbijstandverzekering?


De rechtsbijstandverzekeraar helpt de benadeelde bij het terugvorderen van schade vanwege degene die hiervoor buitencontractueel aansprakelijk is. De rechtsbijstandverzekeraar is een belangrijke steun voor de benadeelde. Hij staat hem proactief bij gedurende het hele verloop van de schaderegeling.

  • Hij adviseert de benadeelde.
  • Hij communiceert met de aansprakelijke partij en diens aansprakelijkheidsverzekeraar met het oog op het bekomen van een volledige schadeloosstelling.
  • Hij komt financieel tussen wanneer de aansprakelijkheidsdiscussie tot een gerechtelijke procedure leidt (gerechtskosten en honoraria van de advocaat) en wanneer expertises moeten uitgevoerd worden.

Wanneer de onderwijsinstelling de benadeelde is, doet deze een beroep op de rechtsbijstandverzekering die in de schoolpolis werd afgesloten.

Let wel, de rechtsbijstandverzekering van de onderwijsinstelling doet in principe geen terugvordering van schade tegen een persoon die op het ogenblik van het schadegeval ook verzekerd is in de BA-school. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen dekking is voor de terugvordering van schade vanwege een leerling.

Wanneer een leerling de benadeelde is, doet deze een beroep op de rechtsbijstandverzekering privé-leven die zijn gezin afsloot. Vaak is deze verzekering een aparte afdeling van de verzekering BA-privéleven.

Leerkrachten die schade lijden door een schoolongeval kunnen geen beroep doen op hun rechtsbijstand privé-leven omdat het schoolleven hun beroepsleven is. Daarom werd decretaal bepaald: 'Wanneer een personeelslid zelf, ten laste van een derde, schadevergoeding wenst te bekomen voor opgelopen fysieke of materiële schade of de daaruit voortvloeiende morele schade opgelopen in of ten gevolge van de uitoefening van zijn ambt, zal de inrichtende macht (of voor het GO!: de Raad van Bestuur van de scholengroep) instaan voor de juridische bijstand.'

Opmerking: de rechtsbijstandverzekering van de onderwijsinstelling neemt de kosten voor de strafrechtelijke verdediging ten laste wanneer een verzekerde persoon strafrechtelijk vervolgd wordt naar aanleiding van een ongeval waarvoor de BA-school geldt.

Voorbeeld: een leerkracht wordt vervolgd wegens onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een schoolongeval met lichamelijk letsel.

Hoe moet je het ongeval aangeven wanneer er meerdere partijen en verzekeraars betrokken kunnen worden?


Het is belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen over wie er betrokken was bij een ongeval en om een gedetailleerd relaas van de feiten, identiteitsgegevens van getuigen, gegevens van verzekeraars van de betrokkenen, ... mee te delen. De tijdige aangifte van het schadegeval is een verplichting van de verzekerde persoon.

Door gebruik te maken van een standaard ongevalsaangifte (op papier of steeds meer ook online) wordt de verzekerde bijgestaan om meteen een zo volledig mogelijke schadeaangifte te doen.

Het slachtoffer moet ook aangifte doen bij het ziekenfonds en alle mogelijk betrokken verzekeraars, zelfs wanneer het niet zeker is welke verzekeraar nu uiteindelijk zal moeten tussenkomen.

Soms is hetzelfde risico verzekerd bij verschillende verzekeraars. De schade opgelopen door een leerling door de onrechtmatige daad van een andere leerling, is zowel in de BA-school als in de BA-privéleven van de aansprakelijke gedekt. De aangesproken verzekeraar mag zich dan niet beroepen op het bestaan van een andere polis die hetzelfde risico dekt om zijn waarborg te weigeren.