Riscki

Visie


De school, als locatie waar leerlingen en schoolteam veel tijd doorbrengen, dient in de eerste plaats een veilige setting te zijn. Enkel het structureel veilig maken van de school is echter niet voldoende. De school draagt ook bij tot de ontwikkeling van gezonde volwassenen met de juiste vaardigheden en attitudes, ook wat betreft veiligheid. Deze vaardigheden en attitudes gebruiken ze ook in andere settings dan de school. Voor het trainen van vaardigheden inzake risicoperceptie en –competentie bij kinderen is het onderwijs een effectieve weg. Omgaan met risico's kan je immers leren.

Om deze (leer)kansen te bieden is het belangrijk dat het schoolteam nadenkt over haar visie. Hoe ziet de school haar werking rond risicoperceptie en -competentie?

Wanneer een school actief wil werken aan het ontwikkelen van risicocompetentie bij leerlingen, dan wordt dit best ingebed in een schoolvisie met betrekking tot veiligheid en risico’s. In deze visie moet een evenwicht gezocht worden tussen pedagogische motieven (ontwikkeling van competenties bij leerlingen) en de veiligheid van het kind. Vanuit de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes risicoperceptie en –competentie gaat het schoolteam op zoek naar een aanbod van aanvaardbare risico's, uitdagende risico’s, te verantwoorden vanuit een opvoedkundige visie, binnen een veilige omgeving. Belangrijk is dat er een dialoog plaatsvindt met de veiligheidsadviseur over pedagogische en veilgheidsmotieven. Zo krijgen de kinderen de kans om in een gecontroleerde omgeving te leren omgaan met risicovolle situaties in plaats van hen voortdurend te beschermen.

Werken aan risicocompetentie vraagt wel om de zaken vanuit een andere invalshoek te bekijken. De integratie van avontuurlijke activiteiten binnen het aanbod van de school is hierin een mogelijkheid. Dit vraagt meer dan de organisatie van activiteiten, het aanbieden van uitdagende situaties in veilige omstandigheden is immers gelinkt aan verschillende aspecten van de schoolwerking
Een visie uitschrijven is geen makkelijke taak. Klassiek wordt gesteld dat je eerst nadenkt over een visie (wat wil de school bereiken met haar werking rond risicoperceptie en -beheersing?) en dan pas op zoek gaat naar hoe je die visie kan realiseren.

Laat je hierbij ook inspireren door de inzichten en pedagogische invulling die aan risicocompetentie (eindrapport) wordt gegeven.

Reflectievragen visie :


In de ontwikkeling van een visie staat het omgaan met risico’s op school en het bepalen van aanvaardbare risico's centraal. Het streven naar een veilige schoolomgeving dient hierbij geplaatst te worden tegenover de educatieve doelstellingen en de pedagogische visie.


Hoe staat onze school tegenover kinderen laten omgaan met risico?


 • Hoe staan we tegenover de idee van het ‘recht op blauwe plekken’: kinderen laten experimenteren, ervaringen laten opdoen in risicovolle situaties?
 • Wat verstaan we onder een ‘aanvaardbaar risico? Wat kan, wat kan niet? Wat is voor ons een aanvaardbaar risico?
 • Waarom vinden we dit belangrijk?

Waar leggen we in onze school de klemtoon?


 • Hoe plaatsen we het stimuleren van risicocompetenties binnen de onderwijzende en opvoedende opdracht van onze school?
 • Welke ontwikkelingdoelen en eindtermen streven we na?
 • Wat hoort thuis in de schoolopdracht, wat eerder bij de opvoeding binnen de thuissituatie?


Hoe vullen we onze opdracht als school in (bv. aanpak in de klas en tijdens recreatie, aanwezigheid en gebruik van infrastructuur/materialen)? 


 • Hoe belangrijk vinden we het om kleuters en kinderen ruimte voor exploratie binnen hun ontwikkeling en educatie?
 • Hoe plaatsen we dit binnen de verplichting om een veilige leer- en leefomgeving te creëren voor de leerlingen?

Wordt de visie gedragen door het schoolteam?


 • Is er voldoende draagvlak voor de visie omtrent de invulling van risicocompetentie in de schoolwerking?
 • Wordt deze visie mee gedragen door de preventieadviseur?
 • Welke mogelijkheden zien leraren om deze visie in te vullen binnen hun dagelijkse werking (bv. via het organiseren van avontuurlijk spel in de klas of op school)?